Mesaj Gönder
Online Diyet Paketini Seç, Hemen Diyetine Başla!
E-PerhizE-PerhizE-Perhiz
(0216) 302 95 08
bilgi@diyetisyenemreuzun.com
Ethem Bey Apt. No:28/5 | Bağdat Caddesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ONLİNE DİYET – MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Madde 1 – Taraflar

İşbu sözleşme,

Unvanı: Diyetisyen Emre Uzun

Adresi: Suadiye Mah. Kazım Özalp Sok. Ethem Bey Apt. No:28/5 Bağdat Caddesi, Kadıköy / İstanbul / Türkiye

Telefon: 0216 302 95 08 – 0553 730 95 08

E-Posta: bilgi@diyetisyenemreuzun.com

 adresinde kain (bundan sonra DİYETİSYEN olarak anılacaktır) ile ………………………… (bundan sonra DANIŞAN olarak anılacaktır)  aralarında online diyet paket programı süresince aşağıdaki şekil ve şartlarda geçerli olmak üzere danışmanlık sözleşmesi olarak imzalamışlardır.

 

DANIŞAN :

Adı Soyadı TC

(Websitesinden kayıt formu aracılığıyla doldurulduğu andan itibaren geçerlidir. )

 

Madde 1 – Konu       :

İşbu sözleşme, DİYETİSYEN ile online diyet paket hizmeti satın almış DANIŞAN arasında akdedilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, sözleşmeye aykırılık halinde doğacak hukuki sonuçlar ve danışanın ödeme yükümlülüğüne ilişkin sair esasları kapsamaktadır.

Danışan tarafından doldurulan diyet bilgi formu işbu sözleşmenin eki hükmünde olup danışan burada verdiği kişisel bilgilerle bağlı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 2 – Diyetisyenin Yükümlülükleri:

2.1.Diyetisyenin işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri danışanın verdiği bilgiler ve vücut ölçümleri baz alınarak kişiye özel beslenme programı düzenlemek, kilo alma/verme/koruma aşamalarında profesyonel destek sağlamak, hamilelik/kronik hastalık gibi uzmanlık gerektiren sair hususlar var ise danışanın talebi doğrultusunda sağlıklı beslenme programları hazırlayarak online diyet paket programın bitimine kadar uzaktan takip esası ile hizmet vermekten ibarettir. 

2.2.Diyetisyen, üzerine aldığı işi uygun göreceği diğer diyetisyenlerle birlikte takip edebileceği gibi takibi tamamen onlara da bırakabilir. Bu durumda danışan maddi manevi tazminat talebinde bulunmayacağını ve ücret ödeme borcunun sözleşme hükümleri çerçevesinde aynen devam ettiğini kabul eder.

 

Madde 3 – Sağlanacak Hizmete İlişkin Şartlar:

3.1.Diyetisyen tarafından danışanın verdiği tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğu kabul edilerek kişiye özel beslenme programı hazırlanacaktır. Danışan, diyetisyene bildirmediği/yanlış bildirdiği hususlardan ötürü yaşayabileceği sağlık problemlerinden veya uğrayacağı herhangi bir zarardan diyetisyenin sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.2.Online diyet paket hizmetinde diyetisyenle birebir/yüz yüze seans yapılması söz konusu olmayıp danışanın telefon/mesaj/e-posta yoluyla haftalık periyotlar halinde tartılarak bildirdiği güncel kilo durumu doğrultusunda diyetisyen tarafından uzaktan takip esası ile hizmet yürütülecektir. Danışan, satın aldığı online diyet paketi uyarınca haftalık olarak güncel kilo bilgilerini diyetisyene bildirmek, bunun haricindeki herhangi bir durumda diyetisyenle online irtibata geçmekle mükelleftir.

3.3.Danışan tarafından diyetisyenle online irtibatın ağır hastalık/cenaze gibi mücbir sebepler hariç gerekçesiz kesilmesi veya bu sebeplerin ortaya çıkışından itibaren 24 saat içinde diyetisyene bildirimde bulunulmaması, her ne sebeple olursa olsun online takibin engellenmesi durumlarında online diyet hizmeti tamamlanmış ve diyetisyen ücretin tamamına hak kazanmış sayılacaktır.

3.4.Danışan bu durumda ücret ödemekle mükellef olduğunu, önceden yapmış olduğu ödeme var ise online diyet hizmetinden yararlanmadığı gerekçesiyle ücret iadesi talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5.Diyetisyen, danışanın hedeflediği kilo ve vücut ölçülerine ulaşma, verdiği bilgilerin danışanın sahip olduğu çevre ve sağlık koşullarına uygunluğu veya sonuçlarının başarılı olacağına dair garanti vermeyeceği gibi bu husustaki riziko da işin doğasına uygun olarak tamamiyle danışana ait olacaktır. Danışan, bu hususta maddi ve manevi herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 4- Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma ve Rıza Formu

4.1. Danışan, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince kişisel verilerinin, özel nitelikli kişisel verilerinin ve sağlık verilerinin toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına peşinen izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilecektir.

4.2. Danışan, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Diyetisyenin KVKK’nın 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini; kişisel verilerinin, özel nitelikli kişisel verilerinin ve sağlık verilerinin yasal mevzuat çerçevesinde işlenmesini açık rıza doğrultusunda kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamına aşağıda belirtilen veriler girmektedir:

  • Kimlik Bilgileri (Ad Soyad vb.)
  • İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, Adres, E-posta Adresi)
  • Sağlık Verileri (Her Türlü Tahlil Sonucu, Danışanın Geçirdiği Hastalıklar ve Kullandığı İlaçlar)
  • Danışanın Fotoğrafları (Öncesi ve Sonrası Hali İle) 

Danışan, yukarıda belirtilen ve Diyetisyen tarafından harici olarak işlenen kişisel verilerin depolanmasını, Diyetisyenin sosyal medya platformlarında diyet programı öncesi ve sonrası fotoğraflarının(Before/ After) kullanılmasının KVKK kapsamında ihlal sayılmadığını, bu hususta aydınlatıldığını ve açık rızası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Danışanın kişisel verileri Diyetisyen tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak, açık rıza alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, meşru amaçlarla bağlantılı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde  toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

4.5 KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Diyetisyenin, Danışanın kişisel verilerini doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Danışan, Diyetisyenin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için doğru ve güncel verilerini paylaşmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 5 – Danışanın Sorumlulukları

Danışan, işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren diyetisyenin istediği tüm belge ve bilgileri gecikmeksizin hazırlayıp vermek, diyetisyene verdiği tüm bilgilerin doğru olmasını sağlamak, ücret ödemelerini sözleşmede yer alan hükümlere uygun olarak ve zamanında yapmak, madde 3.3’de yer alan durumlar dışında diyetisyenle irtibat kurulmaması, online takibin her ne sebeple olursa olsun engellenmesi hallerinde madde 3.3. ve 3.4’ün uygulanacağını bilerek diyetisyenle online görüşmelerini zamanında yapmak ve kendisine verilen mesleki sır niteliğindeki diyet listelerini 3. kişilerle kesinlikle paylaşmamakla mükelleftir.

 

Madde 6 – Ücret ve Ödeme;

6.1.Danışan tarafından seçilen diyet paket programı şu şekildedir: 1 aylık paket : 1 muayene ücreti + haftalık online kontrol + online takip

6.2. Yukarıdaki paket program ücretlerine Pazar günü talep edilen online diyet görüşmeleri dahil olmayıp ayrıca ücrete tabi tutulacağı taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

6.3. Online takibe başlanabilmesi için danışan tarafından eksiksiz ve güncel bilgilerini içerir şekilde doldurulmuş olan diyet bilgi formunun diyetisyene/yetkilisine ulaştırılması, paket program fiyatları dahilinde belirlenen ücretin havale/eft yoluyla ödenmiş olması ve ödeme bilgisinin diyetisyene iletilmesi gerekmektedir. Danışan, ancak bu işlemler tamamlandıktan sonraki 1-5 iş günü içerisinde diyetisyen tarafından kişiye özel diyet listesi hazırlanacağı, online görüşme günü belirleneceği ve uzaktan takip esasına dayalı online takibin başlatılacağı, yukarıda yer alan prosedüre uygun olarak sözleşmesel yükümlülüğünü ifa etmediği taktirde hiçbir hak/ tazminat talep etmeyeceği, 3, 4 veya 6 aylık online diyet paket programı seçilmiş ise yine aynı prosedürün uygulanacağı hususlarını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.4. Danışan, seçtiği online diyet paket programda yer alan sürenin dolması ile birlikte aynı paket üzerinden diyete devam etme talebini diyetisyene/yetkilisine bildirdiği takdirde alınacak bu ek hizmete veya devam eden süreçlerde kendisinin talebi doğrultusunda alınacak başkaca ek hizmetlere ilişkin olarak da taraflar arasında yine bu sözleşmede yer alan hükümlerin devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5.Danışan, işbu sözleşmenin imzalanması ile diyet bilgi formunu diyetisyene/yetkilisine ulaştırdıktan sonra tüm online diyet paket program ücretini tek seferde havale/eft yoluyla ödeyeceğini, aksi halde diyetisyenden kişiye özel diyet listesi ve online takip talebinde bulunmayacağını, herhangi bir hak/maddi-manevi tazminat talep etmeyeceğini, haftalık periyotlarla online irtibat kurarak güncel kilo durumunu bildireceğini, madde 3.3’deki prosedüre aykırı davranması halinde ödeme yapmama veya ücret iadesi yapılması taleplerinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 7 – Sözleşmenin Feshi;

7.1.Danışan tarafından haklı sebep bulunması halinde 15 gün önceden geçerli fesih ihbarında bulunmak, mücbir sebep bulunması halinde sebebin ortaya çıkmasından itibaren derhal fesih ihbarında bulunmak şartıyla sözleşme tek taraflı olarak feshedebilir.

7.2.Danışan, bu durumda online paket programda kendisine verilen hizmetin süresi tespit edilerek diyetisyen tarafından belirlenecek olan ücreti tek seferde havale/eft yoluyla en geç fesih tarihinde ödeyeceğini şayet diyetisyen tarafından ücret iadesi yapılması durumu söz konusu ise fesih bildiriminin diyetisyene ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde iadenin yapılacağı hususunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3.Danışanın güncel iletişim bilgilerini vermemesi, belirlenen ücreti sözleşmede kararlaştırıldığı tarihte ödememesi, programı herhangi bir mücbir/haklı sebep olmadan yarıda bırakması, online hizmetin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellemesi, sorumluluk ve taahhütlerini yerine getirmemesi, verdiği bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde sözleşme ihtara ve ihbara gerek olmaksızın her zaman tek taraflı olarak diyetisyen tarafından feshedilebilir ve diyet paket programı tamamlanmış gibi ücrete hak kazanır.

 

Madde 8 – Mücbir Sebepler;

İşbu sözleşmede taraflara yüklenen sorumluluklardan herhangi biri, tarafların iradeleri dışında oluşan kaza, yangın, deprem, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir yasal düzenleme yahut benzerleri nedeniyle yerine getirilememekteyse ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul edilir. Söz konusu mücbir sebep 15 günden fazla sürer ve sözleşmenin ifasını imkansız kılarsa sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Sözleşme süresi içerisinde mücbir sebebin ortadan kalkması halinde taraflar durumu yeniden değerlendirerek sözleşmenin devamına karar verebilirler. Sözleşmenin feshi halinde mücbir sebebin ortaya çıkması anına kadar geçen süre içerisinde oluşan yükümlülükler devam eder. 

 

Madde 9 – Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri; 

Taraflar, işbu sözleşmenin yorumu ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercilerinin İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul etmişlerdir.

 

Madde 10 – Ticari Elektronik İleti ve Danışan Fotoğraflarının Paylaşılması:

Diyetisyen tarafından işbu sözleşmenin akdi ile veri tabanına kaydedilmiş olan danışana ait elektronik iletişim adreslerine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında mal ve hizmetlerin tanıtımı, kutlama ve temenni gibi içeriklerle ticari elektronik ileti gönderilecektir. Danışanın diyet paketi öncesinde ve sonrasında çekilen fotoğrafları diyetisyen tarafından sosyal medya ve benzeri mecralarda paylaşılabilecektir.

 

Madde 11 – Yürürlük:

İşbu sözleşme 10 (on) maddeden oluşmakta olup taraflarca müzakere edilerek ve hür irade ile iki (2) nüsha halinde ………………..   tarihinde imza altına alınmıştır. 

  DİYETİSYEN                                        DANIŞAN

 

 

0

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

X